Home

       

CV


Henrik Saar

Født 1967 i Sønderborg, Bosiddende i Fredericia

Uddannet lærer ved først Tønder og siden Haderslev statsseminarium 1999

Fokusfag: Billedkunst, religion og voksenpædagogik


Dansk:

Udstillinger og begivenheder

2019 

 

 

 

 

2018

Deltager i Swissart expo  på storskrærm med to malerier August

Har underskrevet en gallerikontrakt med PAKS galleri i Vien for 2020

Deltager i ACA Award uddeling i ADC, Ohio USA i kategorien: Summit Award Questionnaire

Jeg vandt prisen som årets figurative maler, og blev dermed nomineret til Medusa trofæet (Årets kunstner i det akademiske år 2018 - 2019) ved det internationale akademi for moderne kunst i Rom.

Udstilling i Aula magna på Valdese universitetet i Rom, som del af præmie ceremonien ved den 42. udgsve af Medusa trofæ præmieringen (Årets kunstner). Arrangeret af det internationale akedemi for moderne kunst i Rom.

Galleri 39 i Fredericia

2017

Nomineret til en pris ved Global Art Award i Dubai i kategorien: Maleri ( Deltog med 2 malerier)

Galleri 39 i Fredericia

 

Blev optaget på Grosses Treffen i De Nordiske Ambassaders Fælleshus i Berlin

 

Deltog i Succes topmøde ( Et weekend seminar)
Ved kunstnerforbundet ADC i Ohio

  Udstillede 2 malerier på kunstmuseet MIIT i Torino, Italien
 

Udstillede 1 maleri med kuratoren Rosi Raneri på turneen: “Egos” på følgende steder:

Galleria Museo Bellini i Firenze, Italien
Oud Sint Jan Museum, Brugge, Belgien
Galleri Borgo, Vatican-staten, Rom, Italien

  Artbox projektet Basel i New york. Deltog med 1 maleri
  Optaget på Art festival Museum of Russian Art, New York
  Artbox Basel i Schweiz. Deltog med 3 malerier
2016

Kontrakt med Galleri Mentana i Firenze
Udstillede 10 malerier

  Udstillede 4 malerier på kunstmuseet MIIT i Torino, Italien
 

 Modtog prisen “Leonardo Da Vinci -The universal artist” V. Kurator Salvatore Russo.

2015

Udstillede 2 malerier på Firenze Biennalen
Fik økonomisk tilskud til Biennalen fra den Danske Ambassade i Rom.

 

Fik prisen: “Michelangelo - Artists of the jubilee” 
Uddelt i Palacio Cardinal Cesi i Vatican-staten, Rom

  Fik prisen: “Artists of the castle”,  I Rom
  Kom med I Kunstbogen: Artist of the year 2015
  Udstillede 4 malerier på New York Art Expo
2014

Udstilling i Kongensgade 11 i Fredericia: “Kunstnere i Fredericia"

2012

Udstillede 3 malerier på Kunstnernes Efterårsudstilling

Fokus kunstner i My Art space

2011 Arrangerede og udstillede på ANIMA AWARD, Fredericia
  Udstilling i Danske Bank, Fredericia
2010 Deltog i World Art Expo i Las Vegas med 3 malerier
2009

Deltog i World Art Expo i Las Vegas med 7 malerier
Blev Award vinder.

  Udstillede på Place Gallery I Las Vegas
 

Symposium med tyske kunstnere i den gamle papirfabrik i Hohenofen - Potsdam - lidt uden for Berlin

 

Udstilling i “Das Kunstwerk” i Potsdam med de tyske kunstnere fra: “Das Lumpenhauskollektiv”

  Udstilling i Den danske kunstcafe, Berlin
2008

Symposium med tyske kunstnere i den gamle papirfabrik i Hohenofen - Potsdam - lidt uden for Berlin

 

Udstilling i galleri Bastillen, Frederiksberg, København.
Sendt i fjernsynet: kanal København

2007

Udstilling og oplæsning af egne digte 
Med musik af komponisten Amanj Zarafian 
Sendt i fjernsynet: kanal København

  Gruppeudstilling i BMB galleri, København
2006 Udstilling i Galleri Nordstjernen, Fredericia
2005

Gruppeudstilling i Centre of Culture INC, Piura, Peru
Med Artes plasticas “Felipe Cossio Del Pomar”

2004 Separatudstilling i Galleri Fillip, Horsens
  Separatudstilling i Galleri Esfelt, Horsens
 

Udstilling på Filosofgangen, Odense
Sammen med Hans Christian Hauge Rasmussen

2003 Udstilling: 59 værker på Akademiets Center for Kultur i Lima, Peru
  Min bog: "Balladen om sig selv" blev udgivet på forlaget Algarve
1999

Lavede en billedkunstskole og en udstilling med børn
I Trapholt Kunstmuseums undervisningshus, Kolding

 

Afsluttede eksamener på Haderslev Statsseminarium som lærer med liniefag i billedkunst og religion

 

Udstilling, oplæsning af egne digte - “Stemmen i mørket” 
Med koncert af Amanj Zarafian

1998

Skyggedans: “Det levende billede” til musik af Amanj Zarafian: “Mester Jacob” - Klassisk musik for børn - Et led i en debat om dannelse med Fredericia kommunes lærere og pædagoger

1997 Gallery Esfelt, Horsens
  Gallery Fillip, Horsens
1996

Udstilling, oplæsning af egne digte og koncert ved Amanj Zarafian på Badebroen ved Øster strand, Fredericia

1995 Udstilling og foredrag på Vejle Handelsskole
  Udstilling og foredrag på Fredericia Middelfart VUC
  Udstilling på Carlsberg Bryggeri, Fredericia
1994 Udstilling på Carlsberg Bryggeri, Fredericia
  Gallery Asbæk/Stærk, Horsens
  Gallery Rugholm, Fredericia
  Fik et års arbejdslegat fra Fredericia kommune
1993 Ordrupgaard, Ballerup kunstforening, Ballerup

 

 


English:

EXHIBITIONS AND EVENTS:

2019

 

 

 

2018

Participate in ACA Award distribution in ADC, Ohio USA in the category: Summit Award Questionnaire

Swissart expo: Participating with 2 paintings

Have signed a gallery contract with PAKS gallery in Vienna for 2020

Exhibition in l'Aula Magna dell'Università Valdese in Rome dell Accademia Internazionale D'Arte Moderna

Winner of the chategory: "Contemporary figurative painters" - Painter of the academic year 2018 - 2019

candidato per la 42ª edizione annuale del Concorso Internazionale  " Medusa Aurea"

Exhibition in Gallery 39 in Fredericia

2017

Nominated for a prize at the Global Art Award in Dubai in the category: Painting (Participated in 2 paintings) 

Exhibition in Gallery 39 in Fredericia

 

Attended Grosses Treffen in the Nordic Ambassador's Common House in Berlin

 

Attended the Success Summit (A weekend seminar) At the artist-based ADC in Ohio

  Exhibited 2 paintings at the MIIT art museum in Turin, Italy
 

Exhibited 1 painting with curator Rosi Raneri on Tour: "Egos" in the following places:

Galleria Museo Bellini in Florence, Italy

Old Sint Jan Museum, Bruges, Belgium

Gallery Borgo, Vatican City, Rome, Italy

  Artbox project Basel in New York. Attended 1 painting
  Attended Art Festival Museum of Russian Art, New York
  Artbox Basel in Switzerland. Attended 3 paintings
2016

Contract with Gallery Mentana in Florence
Exhibited 10 paintings

  Exhibited 4 paintings at the MIIT art museum in Turin, Italy
 

Received the award "Leonardo Da Vinci -The Universal Artist" v. Curator Salvatore Russo.

2015

Exhibited 2 paintings at the Florence Biennale
Received financial support for the Biennial from the Danish Embassy in Rome.

 

Got the award: "Michelangelo - Artists of the Jubilee"
Divided in Palacio Cardinal Cesi in the Vatican State, Rome

  Got the award: "Artists of the castle", In Rome
  Join The Art Book: Artist of the year 2015
  Exhibited 4 paintings at the New York Art Expo
2014

Exhibition at Kongensgade 11 in Fredericia: "Artists in Fredericia"

2012

Exhibited 3 paintings at the Artists' Autumn Exhibition

Artist in Focus in My Art Space

2011 Arranged and exhibited at ANIMA AWARD, Fredericia
  Exhibition in Danish bank, Fredericia
2010 Attended the World Art Expo in Las Vegas with 3 paintings
2009

Attended the World Art Expo in Las Vegas with 7 paintings
Became Award Winning.

  Exhibited at the Place Gallery in Las Vegas
 

Symposium with German artists in the old paper mill in Hohenofen - Potsdam - a little outside Berlin

 

Exhibition in "Das Kunstwerk" in Potsdam with the German artists from: "Das Lumpenhaus Kollektiv"

  Exhibition at The Danish Art Café, Berlin
2008

Symposium with German artists in the old paper mill in Hohenofen - Potsdam - a little outside Berlin

 

Exhibition in gallery Bastillen, Frederiksberg, Copenhagen.
Shown on television: Channel Copenhagen

2007

Exhibition and reading of own poems.
With music by the composer Amanj Zarafian
Shown on television: Channel Copenhagen

  Group exhibition in the BMB gallery, Copenhagen
2006 Exhibition in Gallery Nordstjernen, Fredericia
2005

Group Exhibition at Center of Culture INC, Piura, Peru. With Artes plastic's "Felipe Cossio Del Pomar"

2004 Separate exhibition in Gallery Fillip, Horsens
  Separate exhibition in Gallery Esfelt, Horsens
 

Exhibition at the Philosophy Walk, Odense
Together with Hans Christian Hauge Rasmussen

2003 Exhibition: 59 works at the Academy of Culture in Lima, Peru
 

My book: "The Ballad About Himself" was published on the Algarve publishing house

1999

Made a visual arts school and an exhibition with children In the Trapholt Art Museum's teaching house, Kolding

Completed exams at Haderslev State Seminar as a teacher with a line of art in visual arts and religion

 
Exhibition, reading own poem - "The voice in the dark"
With the concert of Amanj Zarafian

1998
Shadow dance: "The living picture" to Amanj Zarafian music: "Master Jacob" - Classical music for children - A part of a debate about formation with Fredericia municipality teachers and educators

1997 Gallery Esfelt, Horsens
  Gallery Fillip, Horsens
1996
Exhibition, reading own poetry and concert at Amanj Zarafian at Badebroen by Øster Strand, Fredericia

1995 Exhibition and lecture at Vejle Handelsskole
  Exhibition and lecture at Fredericia Middelfart VUC
  Exhibition at Carlsberg Brewery, Fredericia
1994 Exhibition at Carlsberg Brewery, Fredericia
  Gallery Asbæk / Strong, Horsens
  Gallery Rugholm, Fredericia
  Got one year's work placement from Fredericia municipality
1993 Ordrupgaard, Ballerup Art Society, Ballerup

 

 


MEDLEMSSKABER

2003 Stiftede kunstnergruppen: UMBRA 
2007 Medlem af Art Domain, Leipzig - Tyskland
  Medlem af "Who is Who in visual art vol. 2008 - 2009:
  Medlem af Berlin-out, Danske Ambassade, Berlin
2009  Medlem af L`opera Celeste - Art-Stars - Italien
  Medlem af 101 Danish Artists by Tom Jorgensen, DK
2010 Medlem af Art Review England
  Medlem af Artist`s Alley juried artist association, USA
  Medlem af World Art Foundation by Jojo Marengo, USA
  Medlem af Fine Art Management Agency (FAMA), USA
  Medlem af "International contemporary masters, USA
2011 Stifter af ANIMA/ApS
  Medlem af MEGA ART, Italien
2012 Medlem af KE, Danmark
2015 Medlem af ART UpClOSE, Gallery Artifact, USA
  The Best 2015 Modern and contemporary Artists Italien
2017 Art Design Cultans, USA
  Embrace Art, USA

 

 


LÆRERE / VEJLEDERE:

Overordnet set er jeg autodidakt, men der er dog nogle, der har kunnet give mig svar på spørgsmål, jeg har haft undervejs. De er listet op herunder:

1995 - 99 Lærerseminariet:  Leif Kath: Grafik og tegning
  Lærerseminariet: Birgitte Bækgaard: Religion og filosofi
1988 - 90 Lærerseminariet: Erik Guldager: Tegning og grafik
1981 - 88 Saar's Tegnestue: Horst Saar: Arkitekttegning, repro teknik
1985 - 87 Svend Riis: frihåndstegning og croquis
1991 - 95 Kunstneren Håkaan Nystrøm: lasurteknik
1990 - 10 Farvehandleren Poul Skovbo: Materialer og kemikalier i maleriMemberships

MEMBERSHIPS
2003 Founded artist group: UMBRA
2007 Member of Art Domain, Leipzig - Germany
  Member of "Who is Who in Visual Art Vol. 2008 - 2009:
  Member of Berlin-out, Danish Embassy, Berlin
2009 Member of L`opera Celeste - Art-Stars - Italy
  Member of 101 Danish Artists by Tom Jorgensen, DK
2010 Member of Art Review England
  Member of Artist`s Alley Juried Artist Association, USA
  Member of the World Art Foundation by Jojo Marengo, USA
  Member of Fine Art Management Agency (FAMA), USA
  Member of "International contemporary masters, USA
2011 Founder of ANIMA / ApS
  Member of MEGA ART, Italy
2012 Member of KE, Denmark
2015 Member of ART UpClose, Gallery Artifact, USA
  The Best 2015 Modern and Contemporary Artists Italy
2017 Art Design Cultans, USA
  Embrace Art, USA


 


LEARNERS / GUIDELINES:


Overall, I'm autodidact, but some people have been able to answer me with questions I've had along the way. They are listed below:

1995 - 99 Teacher seminar: Leif Kath: Graphics and drawing
  Teacher Seminar: Birgitte Bækgaard: Religion and Philosophy
1988 - 90 Teacher Seminar: Erik Guldager: Drawing and Graphics
1981 - 88 Saar's Workshop: Horst Saar: Architectural drawing, repro technique
1985 - 87 Svend Riis: Freehand drawing and croquis
1991 - 95 The artist Håkaan Nystrøm: lasurteknik
1990 - 10 Color Trader Poul Skovbo: Materials and chemicals in painting


Medusa Aurea GOLDMEDAL 2018-19

GOLDMEDAL IN THE 42ND MEDUSA AUREA TROPHY CONTEST

THE TITLE AS: "BEST INTERNATIONAL PAINTER"

IN THE ACADEMICAL YEAR 2018 - 2019  

NOMINATED FOR THE MEDUSA AUREA TROPHY: "BEST ARTIST"


At The ceremony with the professors from the International Academy of Modern Art in Rome, receiving the certificate and price as painter of the year 2018 - 2019


The Best Modern and  Comtemporary Artists

2015 Edinbourgh, Scotland

 


Lav din egen hjemmeside med eget domæne og email