Paintings 1999 - 89

Danish:

Jeg begyndte at male i 1989 efter flere år med intense tegnestudier. Jeg fik et sæt oliemaling til min 22 års fødselsdag, mens jeg studerede til lærer ved Tønder Statsseminarium, og min begyndelse med maleriet føltes som en gigantisk frigivelse af min indre sjæl, der længe havde været såret efter en ulykke, der havde kostet mig den fulde førelighed i venstre side af kroppen som 14 årig. Sideløbende med tegningen og maleriet studerede jeg den franske revolutions historie, psykologisk tolkning af drømme og psykoanalyse ved Sigmund Freud, og blev totalt overvældet af kraften i min indre lyst til at fortsætte med at realisere mit egentlige selv. Intuitivt forstod jeg, at jeg havde brug for maleriet som en kommunikativ partner i en uendelig dialog. Jeg var kraftigt Inspireret af Salvador Dali, og en udstilling af danske surrealister sammen med en drøm, jeg havde en nat, gjorde det for mig: Jeg besluttede mig for at starte et nyt liv som kunstmaler. Jeg vidste, at det ville blive svært, men den totalt euforiske følelse, jeg havde ved at male, var så stor og omfattende, at jeg ikke tvivlede et sekund på mit valg. Jeg forlod den søde og smukke pige, som jeg boede sammen med, forlod mod al fornuft mine lærerstudier og flyttede ind i kollektivet "Frigrunden", der mest af alt var et hippie-hus. 

Et halvt år senere i 1990 flyttede jeg til København, for at komme i nærheden af noget eller nogle, der havde med kunst at gøre, men det blev mest af alt til 2 års selvforanstaltet isolation, total fordybelse, hvor jeg studerede, malede og læste 16 timer hver dag. Den eneste afveksling jeg havde var værtshusene / spillestederne Drop in og La Fontaine i centrum af København, samt lange gåture til Kristiania eller et weekendophold i Tønder hos en elskerinde der.

Jeg søgte ind på kunstakademiet en enkelt gang, men blev afvist, ligesom jeg blev afvist på KE, og da jeg ikke havde nogen til at rådgive mig undervejs, så jeg det som et kæmpe nederlag, og har aldrig siden søgt ind på kunstakdemiet, og jeg er derfor helt og aldeles autodidakt. Dog tog jeg i 1992 kontakt til den svensk / danske kunstmaler Håkan Nyström, der var en af de surrealistiske kunstnere, der havde inspireret mig mest på Tønder kunstmuseum i 1989, og han blev mig en rigtig god lærermester de kommende 2 år. Hos ham lærte jeg alt det grundlæggende om lasurmaling, hvor man lægger gennemsigtige farvelag udenpå hinanden.

I 1992 mødte jeg også Lilana fra Peru, der blev mit livs kærlighed. Vi blev gift samme sommer, og i 1993 flyttede vi tilbage til min hjemstavn, Fredericia, samtidig med at jeg i Ballerup Kunstforening lavede min første udstilling. I Fredericia fik jeg i 1994 et års arbejdslegat, og begyndte så småt at realisere mine kunstnerdrømme. Liliana blev gravid i 1995, og jeg så mig nødsaget til at genoptage mine lærerstudier, denne gang på Haderslev statsseminarium, da Tønder statsseminarium var blevet nedlagt.

I Haderslev fik jeg billedkunstlæreren Leif Kath, der ikraft af sin egen karriere som grafisk kunstner bidrog til min forståelse af grafik. Deruover blev det en hektisk tid som nybagt far, studier, mine egne malerier og udstillinger, samt rejser til Peru hvert andet år. I 1998 - 99 blev presset med afsluttende eksamener ekstra hårdt, og jeg blev for første gang i mange år ramt af et voldsomt epileptisk anfald, der endte med indlæggelse på Haderslev sygehus. Fra da af har jeg haft problemer med epilepsi, som gang på gang har vanskeliggjort livet for mig. 


English:

I started painting in 1989 after several years of intense drawing studies. I got a set of oil paint for my 22th birthday while studying at Tønder State Seminar and my beginning with the painting felt like a giant release of my inner soul that had long been injured because of an accident that had left me Lamb on the left side of the body when I was 14 years old. Alongside the drawing and painting, I studied the history of the French Revolution, psychological interpretation of dreams and psychoanalysis by Sigmund Freud, and was totally overwhelmed by the power of my inner desire to carry on realizing my own self. Intuitively, I realized that I needed the painting as a communicative partner in an infinite dialogue. I was strongly inspired by Salvador Dali and an exhibition of Danish surrealists along with a dream I had one night did it to me: I decided to start a new life as a painter. I knew it would be difficult, but the total euphoria, I felt in the painting, was so big and comprehensive that I did not doubt a second of my choice. I left the sweet and beautiful girl I lived with, reluctantly left my studies and moved into the collective "Frigrunden" - most of all, it was a kind of hippie house.

Half a year later in 1990, I moved to Copenhagen to get close to something or someone who was doing art, but it was mostly for 2 years of isolation in total immersion where I studied, painted and read 16 hours every day. The only change I had was the drop in and La Fontaine pubs in the center of Copenhagen, as well as long walks to Kristiania or a weekend break in Tønder with a mistress there.

I searched for the art academy once, but was rejected, as I was rejected at KE, and since I had no advice to me along the way, I saw it as a huge defeat, and therefore I chose to stay autodidact. However, in 1992 I contacted the Swedish / Danish painter Håkan Nyström, one of the surrealist artists who inspired me most at the Tønder Art Museum in 1989, and he became a very good teacher for the next 2 years. With him, I learned all the basics of the transparent properties of the paint, where you put transparent color layers over each other, thus mixing colors aditive.

In 1992, I also met Lilana from Peru, who became the love of my life. We got married the same summer, and in 1993 we moved back to my hometown, Fredericia, while at the Ballerup Art Association I made my first exhibition. In Fredericia I received a year's work in 1994 and began to realize my artist dreams. Liliana became pregnant in 1995 and I had the need to resume my teacher studies, this time at Haderslev State Seminar, when Tønder State Seminar had been closed.

In Haderslev I got the visual arts teacher Leif Kath, who, in his own career as a graphic artist, contributed to my understanding of graphics. In addition, it became a hectic time as first-time dad, studies, my own paintings and exhibitions, and trips to Peru every two years. In 1998 - 99, the exams with final exams became extra hard, and for the first time I was hit by a severe epileptic seizure that ended with hospitalization at Haderslev Hospital for the first time. From then on I have had problems with epilepsy, which has made my life difficult.


Catalog - See the pictures one by one below


Paintings 1999 - 89 one by one

A stonemason Oil on shipboard 44 x 53 cm. Not available


A woman with yellow coat Oil on canvas 100 x 81 cm.


Crying - Oil on canvas 130 x 97 cm.


Dark earth - Oil on canvas 65 x 54 cm. Not available


Wasted milk and fallen fruits Oil on canvas 60 x 50 cm.


Mother - Oil on cardboard 41x30 cm.


Morning in Huaraz - Acrylic on shipboard 65 x 61 cm. Not available


Crucial self-portrait - Oil on canvas 100 x 100 cm. Not available


Sad playground - Oil on plywood 100 x 81 cm. Not available


Electric transfer - Oil on plywood 100 x 81 cm. Not available


On the edge - Oil on plywood 100 x 81 cm. Not available


Windows - Oil on plywood 100 x 81 cm.


Danish icon becomes victim - Oil on plywood 100 x 81 cm.


A Danish icon in Peru - Oil on canvas 100 x 81 cm.


One self, the others and nothing - Oil on plywood 122 x 152 cm.


The oceanian - Oil on canvas 130 x 97 cm.


My wife and our daughter - Oil on cardboard 33 x 41 cm.


Point of view - Oil on canvas 24 x 33 cm. Not available


The egg - Oil on shipboard 22 x 33 cm. Not available


Winter - Oil on shipboard 55 x 46 cm.


Two candlesticks - Oil on shipboard 41 x 38 cm. Not available


The prophet and the dog - Oil on shipboard 81 x 65 cm. Not available


My Peruvian wife - Oil on shipboard 81 x 65 cm. Not available


Melancholy - Oil on canvas 73 x 92 cm


Opus no. 1 - Oil on canvas 114 x 116 cm. Not available


Living painting - Shadow dancing at the theatre of Fredericia Not available


Liliana sleeping below a bonsai tree - Oil on canvas 130 x 97 cm. Not available


Job - Oil on canvas 130 x 97 cm. Not available


Me and my mother - Oil on canvas 97 x 130 cm. Not available


Cleaning in the tavern Oil on canvas 61 x 55 cm. Not available


At my sisters wedding - Oil on canvas 46 x 38 cm. Not available


Tired legs - Oil on shipboard 55 x 46 cm. Not available


Cross a bridge - Oil on shipboard 55 x 46 cm. Not available


Standing position - Oil on canvas 41 x 33 cm. Not available


A painters gun - Oil on canvas 54 x 65 cm. Not available


Inspection in ruins - Oil on canvas 100 x 100 cm.


Inspection in ruins no. 1 - Oil on canvas 55 x 61 cm. Not available


Roman arrogance - Oil on canvas 61 x 55 cm. Not available


Removing masks - Oil on canvas 27 x 22 cm. Not available


Anxiety - Oil on canvas 25 x 34 cm. Not available


Requiem - Oil on canvas 55 x 46 cm. Not available


Secrets - Oil on canvas 22 x 34 cm. Not available


Pathetic imagination about wasted power - Oil on canvas 73 x 92 cm.


Suffering and passion - Oil on canvas 81 x 65 cm.


Self arranged isolation - Oil on canvas 89 x 80 cm.


Spiritual hymn - Oil on canvas 73 x 60 cm.


My room - Oil on canvas 33 x 24 cm. Not available


Tele - Oil on canvas 46 x 38 cm. Not available


The wave - Oil on canvas 46 x 55 cm.


My father - Oil on canvas 122 x 152 cm. Not available


The plunge II - Oil on canvas 122 x 100 cm.


Time - Oil on canvas 100 x 81 cm.


The flying fourposter - Oil on canvas 100 x 81 cm.


Satisfaction - Oil on canvas 100 x 70 cm.


The cave painter - Oil on canvas 100 x 70 cm.


Leaving - Oil on canvas 70 x 100 cm.The daydreamer - Oil on canvas 100 x 70 cm.


Blind plunge - Oil on canvas 70 x 100 cm.


Interaction 1989 - Oil on paper 58 x 42 cm.


Self-portrait, trapped in a television - Oil on paper 58 x 42 cm.


Son of an architect - Oil on paper 58 x 42 cm.


The beginning - Oil on paper 58 x 42 cm


The desert 1989 ( First oilpainting ever) - Oil on plywood / canvas 21 x 29 cm.