Art and life

Dansk:

Kunsten og livet

Om Henrik Saars billedverden

Af Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen, Bachelor i Kunsthistorie

Der kan være mange grunde til at male figurativt, men er der, som i Henrik Saars tilfælde, en tæt forbindelse mellem liv og værk, er det en  eksistentiel nødvendighed. De fortællinger, Henrik Saar gerne vil videregive til os, kan simpelthen ikke formidles på en anden måde end gennem et genkendeligt billedsprog. Og ikke et hvilket som helst genkendeligt billedsprog. Inspirationen kommer fra de gamle mestre. Fra renæssancen og barokken. Fra dengang man byggede billederne op med udgangspunkt i nøje planlagte tegninger for så på lærredet at tilføre lag på lag af rene farver til overfladen stod funklende og skinnende som perlemor. Rent kunsthistorisk kombinerer Henrik Saar florentinernes forkærlighed for stregen og konturen med venetianernes dyrkelse af farven. Resultatet er en unik, personlig og frem for alt kompromisløs malemåde.

Det ville imidlertid være forkert at kalde Henrik Saars stil for realistisk. Hans billeder lever med deres stiliserede konturer, ikke-naturalistiske forkortelser og ofte bevidst skæve perspektiv ikke op til det klassiske centralperspektiviske maleri. Inspirationen fra præ-colombiansk kunst, fra det. mexicanske murmaleri, fra symbolismen og surrealismen og den generelt drømmende og gådefulde atmosfære gør, at Henrik Saars billeder ikke kan kaldes virkelighedsimiterende. Den virkelighed, der bearbejdes i malerierne, er derimod den indre virkelighed. Den proces af tanker og følelser, som kunstneren oplever i det kunstneriske tilblivelsesøjeblik, erfaret gennem et liv præget af sygdom og voldsomme personlige omvæltninger. Omvæltninger så store og så smertefulde, at maleriet rent bogstaveligt har været en redningsplanke for Henrik Saar. Her har han kunnet bearbejde de kaotiske følelser, der har hersket i hans indre. Her har han kunnet få dem ud og over på lærredet i en proces, som kun kan beskrives som helende. På det uundgåelige spørgsmål om, hvordan et maleri af en så markant privatpsykologisk karakter, kan have almen interesse, kan man svare, at Henrik Saar ligesom surrealisterne tror på, at der bag de rent personlige følelser ligger fællesmenneskelige erfaringer på tværs af tid og sted. En måde at opfatte verden på, som er før-sproglig, magisk og mytisk. En verden af tro og håb, af smerte, lidelse og frygt, af frelse og forløsning. Alt bundet sammen af en skæbne, man i de fleste tilfælde kun er sig halvvejs bevidst. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at der over Henrik Saars malerier hviler megen af den stemning, man finder i latinamerikansk litteratur. En stemning af magi og skæbnetro og med en sanselighed, vi kun sjældent finder på vores køligere skandinaviske breddegrader. Ofte tilsat en humor, der kun kan beskrives som kulsort med det stænk af desperation, der gør, at den virkelig spidser til.

Henrik Saars billedverden er med sin kompromisløse alvor og eksistentielle tyngde givetvis svær at sluge for en del af et dansk publikum, der kun sjældent støder på kunst, som har andet at byde på end formelle eksperimenter eller overfladiske dekorative kvaliteter. At kunst også kan handle om liv og død, om skæbne, tro og tvivl, gør mange af os lidt usikre og forbeholdne. Giver man imidlertid lidt slip på sin sædvanlige beskuermæssige distance, vil man opleve en både kunstnerisk og menneskelig udfordring i Henrik Saars malerier. En udfordring, der i sidste ende ideelt set vil kunne gøre en forskel i ens liv.

 

English:

Art and life

To Henrik Saars picture worlds

By Tom Jørgensen, editor of the Arts, Bachelor of Art History

 

There may be many reasons for painting figuratively, but there is, as in Henrik Saar's case, a close connection between life and work, it is an existential necessity. The stories Henrik Saar would like to pass on to us can simply not be conveyed in a way other than through a recognizable imagery. And not any recognizable imagery. The inspiration comes from the old masters. From the Renaissance and the Baroque. From the time when the images were built based on carefully planned drawings, so on the canvas to add layers of clean colors to the surface stood sparkling and shining like mother of pearl. Henrik Saar combines the lines and contours of the Florentine with the Venetian cultivation of the color. The result is a unique, personal and above all uncompromising way to paint.

 

However, it would be wrong to call Henrik Saar's style too realistically. His images with their stylized contours, non-naturalistic abbreviations and often consciously skewed perspectives do not live up to the classic central perspective painting. Inspiration from pre-Columbian art, from Mexican masonry, from symbolism and surrealism and the generally dreamy and enigmatic atmosphere, makes Henrik Saar's images not known as reality imitation. The reality that is being worked in the paintings, on the other hand, is the inner reality. The process of thoughts and feelings that the artist experiences in the artistic moment of life, experienced through a life of disease and violent personal upsets. Conversions so big and so painful that the painting has literally been a rescue plan for Henrik Saar. Here he has been able to process the chaotic feelings that have prevailed in his mind. Here he has been able to get them out and over on the canvas in a process that can only be described as healing. On the inevitable question of how a painting of such a distinctly private psychological character may be of general interest, one can answer that Henrik Saar, like the surrealists, believes that behind the pure personal feelings lies shared experience across time and place. A way to perceive the world, which is pre-linguistic, magical and mythical. A world of faith and hope, of pain, suffering and fear, of salvation and redemption. Everything tied together by a destiny, in most cases only half way conscious. It is therefore not coincidental that over Henrik Saar's paintings rests much of the mood found in Latin American literature. A mood of magic and fate and with a sensation we rarely find on our cooler Scandinavian latitudes. Often added a humor that can only be described as a carbon black with the splash of desperation that makes it really hot.

 

Henrik Saar's pictorial world, with his uncompromising seriousness and existential gravity, is of course hard to swallow for a part of a Danish audience who rarely encounter art that has anything to offer than formal experiments or superficial decorative qualities. That art can also deal with life and death, fate, faith and doubt makes many of us a little uncertain and reserved. However, if you give a slight drop in your usual viewing distance, you will experience a both artistic and human challenge in Henrik Saar's paintings. A challenge that will ultimately ideally make a difference in one's life.