Halabja

 

Dansk:

Olie på lærred 152 x 120 cm.
Lavet i 2008 for at minde og støtte ofre for massakren i Halabja i Irak, som blev udsat for kemisk bombning.                                                              

 

English:

Oil on canvas 152 x 120 cm.
Made in 2008 to commemorate and support victims of the massacre in Halabja in Iraq who were exposed to chemical bombing.                                                                                  There is something about everything

21-08-2018

Dansk:

Olie på lærred 100 x 80 cm.

: "Der er noget ved alting.  Vi har aldrig før udforsket verden så meget som nu, men det er ikke nødvendigvis en fordel. Et verdensbillede kan nemt blive så komplekst, som jeg udtrykker det i mit maleri. Måske tjener det dig bedst at lukke lidt ned for informationsbombardementet for at undgå fortvivlelsen ved bevidstheden om, at den nye generation vokser op med denne informationsstrøm, som det var det det mest naturlige i verden - Det er det, der er repræsenteret af det lille barn, der har bolden i hans hænder klar til at træde ind på banen med initiativet i hans hænder.
 

English:

Oil on canvas 100 x 80 cm.

There is something about everything. Never before have we explored the world as much as now , but it is not necessarily an advantage. One's worldview can easily become as complex as I express it in my painting. Perhaps it serves you best to close a little down for this information bombardment to avoid despair of the awareness that the new generation is growing up with this condition as was it the most natural circumstances in the world - It's what is represented by the little child who has the ball in his hands ready to step into the pitch with the initiative in his hands.
 

Circles

Dansk:

Olie på lærred 70 x 60 cm.

"Circles" var det første maleri, hvor jeg inspireret af windows systemet begyndte at komponere i cirkler, der tilfældigt overlapper hinanden på samme måde, som vi  kender det fra vores evigt kørende computerskærm.

Maleriet er komponeret som et nøglehul, som vi får lov til at kigge ind ad. Her sidder en dame på en stol, og gennemgår cirkel for cirkel, som man gennemgår en rosenkrans. Her er det dog cirkel for cirkel af erindringer og ønsker, som jeg lader sig folde ud i cirklerne i stedet for den traditionelle rosenkrans bøn.

"Circles" blev startskudet til en serie, som jeg kalder: "Contemporary marriage frieze"

 

English:

Oil on canvas 70 x 60 cm.

"Circles" was the first painting where I inspired the windows system to compose in circles that randomly overlap in the same way as we know it from our ever-running computer screen.

The painting is composed as a keyhole, which we are allowed to look into. Here's a lady sitting on a chair and going through circle for circle as you go through a rosary. Here, however, there is a circle for a circle of memories and wishes that I can fold into the circles instead of the prayer of the traditional Rosary.

"Circles" became the start of a series, which I call: "Contemporary marriage frieze"


Times of ups and downs

Dansk:

Olie på lærred 75 x 121 cm.

 "Gennem tider med op og nedture" er en tung sætning i det moderne ægteskab. Derfor kommer dette maleri med sit tema til at fylde meget i serien. Nøglen til hinandens indre og evnen til at fornemme, hvornår man skal lukke eller åbne dørene for hinanden. 

 

English:

Oil on canvas 75 x 121 cm.

"Through times of ups and downs" is a heavy sentence in the contemporary marriage. Therefore, this painting comes with its theme to fill a lot in the series. The key to each other's interior and the ability to sense when to close or open the doors to each other.

 

 

 


Contemporary mariage frieze

 

 Marie Louise

Dansk::

Marie Louise
Serie med vores datter, Marie Louise som inspiration.
Det fantastiske ved denne serie af malerier er, at jeg selv, når jeg ser dem sammen som en serie, bliver helt forbløffet over den kraft, jeg oplever i disse malerier. Under processerne ved at skabe dem så jeg først dem som om de var langt fra gode, men ved tættere bekendtskab og nu samlet som en serie, har jeg ingen tvivl: de er faktisk et meget stærkt udtryk for en tid, vores datter gik igennem .

 

English:

Marie Louise
Series with our daughter, Marie Louise as inspiration.
The amazing thing about this series of paintings is that I myself, when I'm watching them together as a series become completely amazed about the power I experience in these paintings.  During the processes by creating them, I first saw them as if they were far from good, but by closer acquaintance and now put together as a series, I have no doubt: they are actually a very strong expression of a time our daughter went through.

 

Titles of the paintings:

1) "Life ain't no dance on roses"
2) " Now it's said "
3) "SMS- me
Alle 3 malerier er Olie på lærred 70 x 60 cm.


Life ain't no dance on roses

Dansk:

Olie på lærred 70 x 60 cm.

"Livet er ikke dans af roser!" - Det er det, som kunstneren Håkan Nyström fortalte mig i et brev efter at have set min første udstilling i 1993, og gennem hvert år, der er gået siden da har jeg lært så meget hvor sandt denne erklæring er: "Livet er ikke dans på roser." Der er ups og der er downs.
Ligeledes har jeg lige været i stand til at fortælle vores 21-årige datter, som vi afhentede i Hamborg lufthavn efter afslutningen af ​​hendes semester på universitetet i Buenos Aires.
Det har været et vellykket halvår for hende i Buenos Aires, så følelsen af ​​tab ved at sige farvel til vennerne derovre var stor og overvældende, da det var overvældende at komme hjem igen efter at være væk fra Danmark i et halvt år. Det tog sin tid til at fange den grundlæggende rytme hjemme igen, og for at begynde med, syntes alt bare at være kaos og fiasko, indtil hun igen fangede normal rytme, og livet viste sig igen at være en succes.
Dette er nogle af de følelser, jeg har søgt udtrykt i dette maleri, som fra starten skulle have været et normalt portræt af Marie Louise. Men da jeg ikke var tilfreds med maleriet, besluttede jeg at enten bruge det til et forsøg eller ødelægge det, og ved at gøre det, viste det sig at være lige så færdigt som det kunne være: "Livet er ikke dans på roser "- Olie på lærred 70 x 60 cm.

 

English:

Oil on canvas 70 x 60 cm.

"Life ain't no dance of roses!" - That's what the artist Håkan Nyström told me in a letter after having seen my first exhibition in 1993 , and through every year that have passed since then I've learned so much how true this statement is: "Life ain't no dance on roses." There are ups and there are downs.
Likewise, I've just been able to tell our 21-year-old daughter, whom we picked up in Hamburg airport after completing her semester at university in Buenos Aires.
It has been a successful half year for her in Buenos Aires so the feeling of loss by saying goodbye to the friends over there was great and overwhelming, as it was overwhelming to come home again after being away from Denmark for half a year. It took her time to capture the basic rytm at home again, and to beginn with, everything just seemed to be chaos and failure, untill she once again captured normal rytm, and life once again turned out to be a succes after all.
These are some of the feelings I've searched expressed in this painting, that from the beginning should have been a normal portrait of Marie Louise.  But as I wasn't satisfied with the painting, I decided to either use it for an experiment or destroy it, and by doing just that, it turned out to be just as finished as it could be: "Life ain't no dance on roses" - Oil on canvas 70 x 60 cm.